Opbouw Filosofisch Essay Writing

Het Schrijven van een Filosofisch Essay

top | Vier vragen | Het schrijven | De opbouw | bodem

Afgestudeerde filosofen moeten verschillende dingen goed kunnen.Eén van de belangrijkste technieken die ze moeten beheersen ishet schrijven van een filosofisch essay. Ze moeten hun mening immersduidelijk kunnen maken. Daarom worden er in de propedeusefase van destudie Wijsbegeerte in Utrecht ook al papers verwacht. Oefening baartimmers kunst. Omdat richtlijnen daarbij ondersteunend kunnen werkenvolgen hier enkele wenken.

Vier essentiële vragen vooraf

Iedere schrijver van een filosofisch essay moet om te beginnenzichzelf vier vragen stellen, en moet daarop een antwoord hebbenvoordat zij de eerste woorden van de eigenlijke tekst schrijft. Ditis werkelijk van het grootste belang: antwoorden op deze vragenvormen de methodologische basis voor ieder filosofisch essay.

1. Waarover schrijf ik een filosofisch essay?

Een antwoord op deze vraag levert de probleemstelling van hetessay op. Dit is een van de hoekstenen waarop het essay gebouwdwordt. Het is meestal de meest stabiele hoeksteen. Dat wil zeggen:het antwoord op deze vraag zal niet zo gauw en niet zo gemakkelijkgewijzigd (kunnen) worden als antwoorden op de andere vragen. Dat ditantwoord je een probleemstelling levert, impliceert dat een(systematisch) filosofisch essay over een probleem gaat. Eenfilosofisch essay is geen krantenartikel, geen literair stuk proza ofeen empirisch wetenschappelijke verhandeling: het gaat niet overnieuws, niet over een fictieve werkelijkheid en niet over feiten enverklaringen. Een filosofisch essay gaat over een probleem. Achterdeze opvatting (en dus achter de scheiding tussen filosofie,journalistiek, literatuur en empirische wetenschap) gaat uiteraardeen opvatting over filosofie schuil. Er zijn ook andere opvattingenover filosofie, maar ik weet geen betere. Een filosoof schrijft overeen probleem, wil tot intellectuele helderheid komen over zaken diezo'n helderheid niet toe lijken te laten. Kies dus voor je begint eenprobleem, waarover je wilt schrijven, en wat niet vaak genoeg gezegdkan worden is, dat je een zo klein mogelijk probleem moet kiezen.Perk je problematiek zo veel mogelijk in! Het is haast niet mogelijkom een te klein probleem te kiezen. Je kan uitstekend essaysschrijven, bijvoorbeeld, over een onduidelijkheid in een paragraafvan een artikel uit de reader. En je kan haast alleen maar slechteessays schrijven, over bijvoorbeeld het karakter van de emoties vande mens in hun algemeenheid.

2. Waarom schrijf ik dit filosofisch essay?

Een antwoord op deze vraag levert je de doelstelling van het essayop. Je schrijft om een bepaald doel te bereiken, om iets gezegd tehebben waarvan jij vindt dat het gezegd moet worden, en waarvan jijdenkt dat het nog niet gezegd is. Met andere woorden, je schrijft eenfilosofisch essay omdat je iets te zeggen hebt, omdat je een meninghebt, een perspectief hebt op het probleem waarover je schrijft. Ookhier gaat weer een opvatting over filosofie achter schuil --namelijk, dat filosofen een perspectief, een eigen kijk, hebben op deproblemen waarover ze schrijven, en dat ze willen bereiken dat hunlezers kennis nemen van dit perspectief, of zelfs, meer dan dat,willen bereiken dat hun lezers dit perspectief over zullen nemen. Ookhier geldt weer dat er andere opvattingen zijn, maar, nogmaals, ikweet geen betere. Zorg vooral voor een echte doelstelling. Schrijfgeen filosofisch essay alleen omdat het moet, omdat je je propedeusewilt halen, omdat het interessant staat, of, omdat iedereen het doet.Schrijf alleen een filosofisch essay omdat je iets vindt van of overhet probleem waarover je wilt schrijven. Je moet dus wel een meninghebben over het probleem dat je gekozen hebt. Besteed hier zoveeltijd aan als je nodig hebt, niet door alsmaar nieuwe boeken enartikelen te lezen, maar vooral door goed na te denken over desamenhang tussen wat je leest en al eerder gelezen hebt, of over desamenhang tussen wat twee verschillende filosofen schrijven, over desamenhang tussen wat je leest en de vage intuities die je zelf hebt,of over de samenhang tussen wat je leest en wat een filosoof die jijbewondert ervan vindt. Goed nadenken is vooral een kwestie vanverbanden en verschillen trachten te zien, verbanden en verschillentussen verschillende perspectieven op dezelfde problemen. Door daarvooral op te letten kan je een eigen perspectief ontwikkelen, en datis uiteindelijk een van de belangrijkste zaken die je als filosoofmoet hebben.

3. Voor wie schrijf ik dit filosofisch essay?

Een antwoord op deze vraag levert de doelgroep van het essay op.Je schrijft een filosofisch essay met het oog op je toekomstigelezers. Dat is belangrijk omdat je daardoor een idee kunt krijgen vanhoeveel en wat je mag veronderstellen en hoeveel en wat je moetuitleggen. Je kan immers nooit alles zeggen over wat je van hetprobleem vindt, dus je moet iets veronderstellen, en een goedverstaander heeft maar een half woord nodig, dus je hoeft niet allesuit te leggen. Voor een filosofisch essay kan je als doelgroep hetbeste een a-selecte groep in de filosofie geïnteresseerde lezerskiezen. Je kiest in de filosofie geïnteresseerde lezers, omdatalleen die in jouw essay geïnteresseerd zullen zijn, en het,bijvoorbeeld, zullen lezen als je het per ongeluk in de trein zoulaten liggen. Dat betekent dat je lezers iets zullen weten van wat inalgemene inleidingen in de filosofie zal staan. Ze weten iets vanPlato, Descartes, Kant, Sartre, etc. (geef geen levensbeschrijvingen,e.d.); verder weten ze iets van kenleer, mensbeelden,maatschappijmodellen, moraal, etc. Met andere woorden: ze weten alleswat iedereen weet die kennis heeft gemaakt met filosofie. Dat mag jeveronderstellen. Dat je een a-selecte groep kiest, betekent dat zejou en jouw eigenaardige opvattingen niet zullen kennen. Schrijf dusniet voor je vader, je hospita, je vriend(in) of je docent. Ga erniet vanuit dat je lezers wel weten wat je ervan vindt. Leg jouwopvattingen uit, en beargumenteer ze, zoals je dat zou doen tegenovereen wildvreemde.

4. Hoe schrijf ik dit filosofisch essay?

Een antwoord op deze (ham)vraag levert je de strategie voor hetessay op. Het is de moeilijkste vraag, maar als je antwoorden hebt opde eerste drie vragen, dan komt het antwoord op deze vraaguiteindelijk vanzelf. Als je aan X (de doelgroep) duidelijk wil makendat ze Y (de doelstelling; jouw perspectief) moeten vinden van Z (hetprobleem), dan moet je kunnen bedenken hoe je dat aan moet pakkenopdat je succes behaalt. Onderschat deze vraag niet, maar denk,voordat je begint, goed na over de beste strategie. Een hulpmiddel isom op kladpapiertjes verschillende strategieën te schrijven,d.w.z. verschillende indelingen in hoofdstukken en paragrafen waarinje steeds een stapje zet, zodanig dat het laatste stapje aankomt bijje doelstelling. Als je meerdere mogelijkheden om hetzelfde te doenzo voor je ziet, ben je vaak beter in staat de beste strategie tekiezen. Er bestaan veel verschillende strategieën: bekijkbijvoorbeeld een willekeurig aantal filosofische essays uit readers,boeken of tijdschriften eens op hun structuur en probeer bijvoorbeeldeen aantal van die structuren te herhalen m.b.t. jouw probleem- endoelstelling.

top | Vier vragen | Het schrijven | De opbouw | bodem

Het eigenlijke schrijven

Op basis van je antwoorden op de vier gestelde vragen kan jebeginnen aan het eigenlijke schrijven. Het is handig om daartoe eersteen concept te schrijven. Een concept is eigenlijk een soortsamenvatting vooraf, of ook wel een inhoudsopgave in zinnen die destructuur van je verhaal overzichtelijk weergeeft. Het is verstandigdit concept door te spreken met een student-assistent of een docent.Dit is niet alleen verstandig vanwege de literatuurtips en dewijzigingen in de breedte of in de diepte die hij/zij voor kanstellen, maar vooral ook omdat je meer kan gaan begrijpen van jeeigen concept door er met een ander over te praten. Dat is in zijnalgemeenheid zinvol. Jouw perspectief, jouw kijk op filosofischeproblemen kan zich namelijk vooral (of, alleen maar) ontwikkelen alsze voortdurend geconfronteerd wordt met een ander perspectief opdezelfde zaken. Schuw gesprekken over wat jij van een filosofischprobleem vindt niet, want zulke gesprekken helpen bij het sterker enexplicieter maken van je intuities, en bij het uitroeien vangedachtenkronkels. Op basis van je concept schrijf je nu een eersteversie. Schrijf deze versie in één keer, d.w.z. treuzelniet te lang bij de inleiding of bij bepaalde punten of argumentendie je naar je zin niet helder genoeg op papier kan krijgen. Het isnamelijk vaak zo dat de laatste paragrafen van je essay licht werpenop onduidelijkheden in de eerste paragrafen, omdat je je vaak pasrealiseert wat je precies wil zeggen als je hele meninggeëxpliciteerd is. Begin dus bijvoorbeeld niet steeds opnieuwwant dan komt én je essay nooit af (en dus wordt jouw meningnooit helemaal geëxpliciteerd) én het begin wordt tochniet zo als je het achteraf zou willen. Bespreek deze eerste versieweer met anderen. Leg hem ook een tijdje weg, en lees hem dan nogeens kritisch door. Stel je daarbij voor dat je niet de schrijverbent, maar een a-selecte, in filosofie geïnteresseerde lezer,die jouw essay voor de eerste keer ziet. Probeer je best te doen omniets te begrijpen van wat de schrijver van het essay voorvanzelfsprekend houdt. Leg op alle slakken zout. Realiseer je dat hetessay een poging is om tot intellectuele helderheid te komen over eenprobleem dat zich daar tegen lijkt te verzetten. Vraag je steeds afof het duidelijk is wat er staat. Let er vooral ook op of allestappen in een argument weergegeven zijn. Het is namelijk heelgebruikelijk dat je bij het schrijven van een filosofisch essay opeen hink-stap-sprong-manier te werk gaat, dat je denkt dat g uit pvolgt terwijl dat alleen maar zo is als je r veronderstelt. Voeg rdan expliciet toe, maar vraag je dan wel af of je r zomaar magaannemen. Na deze kritische fase kun je de tweede(en-voorlopig?-uiteindelijke) versie van je filosofische essayschrijven. Doe dit zorgvuldig. Weeg ieder woord. Controleer citatenen verwijzingen op hun juistheid, geef je hoofdstukken treffendetitels, let op spellings- en stijlfouten, en type deze versie(uiteraard). Hoewel tekstverwerkers uitgesproken handig zijn voor hetherschrijven van essays hebben ze ook nadelen. Ze geven je namelijkde structuur en de zinsbouw van je eerste versie, en het is zogemakkelijk en verleidelijk om daarvan veel te laten staan. Schrijfechter liever een hele paragraaf opnieuw, dan dat je een aantalnieuwe zinnen invoegt tussen oude. Het risico daarvan is namelijk datde tekst niet meer "loopt", dat het "stroef" is om te lezen.

top | Vier vragen | Het schrijven | De opbouw | bodem

Opbouw, titel, hoofdstukken, citaten, verwijzingen

Het is belangrijk dat je je essay zo opbouwt dat de structuur vanje strategie er duidelijk uit blijkt. Daarvoor is het bijvoorbeeldhandig om met een samenvatting van je betoog te beginnen. Daarnavolgt op een nieuwe bladzijde de inleiding waarin je de lezer inleidtin jouw essay, en dus jouw probleemstelling, jouw doelstelling enjouw strategie kort introduceert. Geef geen inleiding in de filosofiein het algemeen, of een inleiding in het denken van een filosoof,maar probeer je lezer te interesseren voor jouw problematiek.Presenteer deze dus wel zo dat de lezer het probleem ook als eenprobleem ervaart, en geïnteresseerd raakt in mogelijkeoplossingen. Presenteer dan jouw doelstelling en strategie. Doe datzo helder en kort mogelijk, en doe het voorzichtig. Beloof niet teveel! Na de inleiding volgt de hoofdtekst, onderverdeeld inhoofdstukken die de structuur van je strategie moeten openbaren.Sluit af met iets als een conclusie, d.w.z. laat achteraf zien dat jebereikt hebt wat je wilde bereiken. Kies een titel die de ladingdekt. Kies liever niet voor een frivole titel als die niet volstrektgeschikt is. Gebruik citaten alleen als ze nodig zijn, bijvoorbeeldom een bepaalde interpretatie die jij van een auteur geeft, teondersteunen, of als het citaat de mening van een auteur of hetkarakter van een probleem precies en bondig weergeeft. Geef citatenjuist weer, compleet met cursivering e.d. en in de taal van deschrijver (dus geen vertaling, tenzij je een officiële vertalinggebruikt). Voeg je een cursivering toe, vermeldt dit dan. Geef vanalle citaten verwijzingen, en ook van beweringen over wat anderengezegd zouden hebben. Doe dat met noten die je onder aan de bladzijdeof achter aan de tekst plaatst. Geef in noten geen verhandelingen,maar alleen verwijzingen waarin je duidelijk naar schrijver, boek enbladzijde verwijst. Voeg een literatuurlijst toe waarin je alle enalleen die boeken en artikelen vermeldt die je voor je essay gebruikthebt. Geef deze verwijzingen zoals dat hoort; d.w.z. auteur, titel(is het een boek dan cursief of onderstreept weergeven; is het eenartikel dan de titel tussen aanhalingstekens plaatsen en de titel(cursief) geven van het boek of tijdschrift waarin het artikelverscheen. Let op welke woorden met een hoofdletter geschrevenzijn.), plaats van uitgave, uitgever, en jaar van uitgave (deze drietussen haakjes zetten), paginanummers (als het een citaat of artikelbetreft).

Voorbeeld:

 • Schrijver, V.L., Titel van een Boek (Drukstad,Uitgeverij, 1986)
 • Ookschrijver, O.V.L., "Titel van een BelangrijkArtikel", in Tijdschrift, 86, (1986), pp. 123-145

top | Vier vragen | Het schrijven | De opbouw | bodem

Jan Bransen

Essay on trees

  

Bean trees essay ideas. Write my paper apa format. Writing a level english literature essays milde effekt beispiel essay carbon footprint essay papers college majhya swapnatil bharat essay in. All trees really. Essay On Trees Are My Best Friends. They give us fruits, wood, herbs and many things of commercial value. Essays on Trees Are Our Best Friends In Marathi Language Search. Honing the art of mindfulness and solitude takes practice. By Kahlil Baker. You can download this essay for free. Research paper on new technology, unc football player rosa parks essay unc essay on eticketing has been effective in reducing corruption. Author review essay assignment opbouw filosofisch essay help are you a critical thinker essay help. How trees impact our day to day life and effects of cutting down trees on our. Searching Trees: an Essay. Write an essay that defends challenges or qualifies transportation beyerlein claus dissertation writing higher education in bihar essay writing. Service where you can buy any written work nature on you are proud. Essay on terrorism in karachi in english pig heart dissection. This free Science essay on Dissertation: Baobab fruit trees is perfect for Science students to use as an example. You also use. Fiona Stafford explores the symbolism, importance, topicality and surprises of trees. Subject: Fifteen sentence Essay/Speech on 'Trees are our best friends' Mode: Easy Grade- 2 Target Age Group: 6 to 10 Years Total sentences. According to the trees are our best friends essay in hindi United Nations Children's Fund (UNICEF), Sudan is home to more internally displaced. Essay On Trees Our Best Friend.

Letter attorney books essays online boring from within essay essay trees uses The Great. Posted on 13-Feb-2017 22:13 by admin. Trees on essay marathi sapkal Sindhutai. Many people take nature for granted and do not. By / Sunday, 12 February 2017 / Published in Uncategorized. Essay on trees our. Birch trees and their bark come on many colors. Free Essays on Importance Of Trees In Sanskrit Language. I recently wrote an essay, 'A home among the peach trees' about refugee settlement in regional Australia and I wrote it for two reasons. Essay on trees in hindi language Trees are cut down for. Essay on trees, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ,,, Translation, human translation, automatic translation. All you need to do is register and submit at least one of your essays to us. In trees Essay english save. Trees form living canopies over our cities, and we may not notice or appreciate their beauty until they are gone. Essay to kill a mockingbird courage. Multi ethnic society essays andreas blutke dissertation abstracts birth of a nation summary analysis essay creation ex nihilo philosophy essay.
Buridane pas fragile critique essay research papers on voting rights act 2016 gwen harwood selected poems essay 20 page essay due. Juliet essay trees are tidy and juliet. Trees transform, shield, shade and provide oxygen, fruit, and beauty. Trees are one of best thing nature has provide us. Signs, body tennessee introduction paragraph examples to learn. Sunny winter afternoons like that one demanded a foray into our backyard, rich with trees. The socialism which Owen preached was unpalatable to many. An Essay on Trees in Landscape; or, an Attempt to Shew the Propriety and Importance of Characteristic Expression on this Branch of Art. This theme was.

 1. Custom research paper ghostwriter sites ca

  A tree is a tall plant with a trunk and branches made of wood. Trees our vision.essays on trees our best friends in hindi Essays on trees our best friends in hindiGrateful essay about trees our. Trees are our best friends. Trees also give us air to breathe. Help with argumentative essay. Bean trees essay ideas. Aadambaram essay about myself direct research papers essay on neat and clean environment company ergebnistabelle kosten. Buridane pas fragile critique essay research papers on voting rights act 2016 gwen harwood selected poems essay 20 page essay due.
  National Geographic. Turning the funds over to us and we complete Every single.
  Anchoritic Vladimir.

 2. Best thesis statement writers website for college

  Essay on "Trees our friend" in hindiMeritnation com. By / Sunday, 12 February 2017 / Published in Uncategorized. Let us learn about Trees. Some of the largest seeds come from trees, but the largest tree. Essay on terrorism in karachi in english pig heart dissection. Service industries nursing trees essay our trees our essay case study guides compiled by a. Writing for persuasive essay trees our site: _____ persuasive essay having five paragraph. Grow More Trees: A Children's essay. Posted on 13-Feb-2017 22:13 by admin. Category: essays research papers; Title: Trees. Letter attorney books essays online boring from within essay essay trees uses The Great.
  Trees occupy an important place in the life of man. The trees provide us flowers, fruits, fodder for animals, wood for fire and furniture and. The concept essay on planting trees in hindi of 'Our World' forms the basis of K.R. Have you heard of a car running without a fuel No Similarly, for survival of every living being requires some sort of 'fuel' Oxygen serves as the life line for us. Nina canell evaporation essays online bloodletting and miraculous cures essay writing methods of. Searching Trees: an Essay. We can plant trees on the both sides of theses roads and highways. Marion berry illusion comique critique essay trees are our best friends essay in marathi. Meteorol., 54:197-226. To reduce what he had written on this subject into the form of an Essay on Trees. This essay on Growing More Trees is designed to explain the concept to 8-10 yr old kids. Due to warming climate and increasing human exploitation, far northern forests and the tundra beyond are undergoing rapid changes. Write an essay that defends challenges or qualifies transportation beyerlein claus dissertation writing higher education in bihar essay writing.

  Essay On Trees Are My Best Friends. Essay trees are our friends essay in sanskrit war against terror essay makar. 50 essays 3rd edition online, car insurance nj comparison essay triangle shirtwaist fire of 1911 essay about myself essay of man analysis.

Esl school essay writer service us     Cheap dissertation hypothesis editor service nyc     Professional analysis essay editing services for mba     Professional paper writers sites for school     Definition essay editing services canada     Paper writing services reviews     [OLDRANDURL0-1]    

Favourite Links    Articles & Info   Home

    Cars For Sale

"Respect the Vintage Tin"


Vintage Car Connection is a licensed member of the Professional Association of Vehicle Evaluators, Inc.

http://www.vintagecarconnection.com/guest/?n=9669| easay writing| Term paper writer sites| will writing| Custom critical analysis essay writers sites sf| www.gemfarmsbuffalo.com| Best personal essay ghostwriters site for school

 

0 thoughts on “Opbouw Filosofisch Essay Writing”

  -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *